Transparència

INFORMACIÓ INSTITUCIONAL I ORGANITZATIVA

Missió

Esperxats té per objectiu fonamental la pràctica dels castells i són les seves finalitats:

  1. Fomentar, promocionar i difondre així com ensenyar el fet casteller, patrimoni immaterial de la humanitat per UNESCO, mitjançant exhibicions públiques i privades, i participació en exhibicions i altres manifestacions festives i actes populars.
  2. Fomentar, organitzar, col·laborar i participar en aquelles conferències, col·loquis, exposicions i, en general, activitats que siguin adequades a la normal difusió i pràctica dels castells.
  3. Fer difusió dels valors del fet casteller, en especial, el treball en equip, la inclusió social, la diversitat i la igualtat d’oportunitats.
  4. Fomentar, participar i col·laborar també en tot tipus d’activitats relacionades amb la cultura popular de la Comarca del Pla de l’Estany i del país.
  5. Dirigir‐se a les diferents administracions públiques i a d’altres entitats públiques i privades en ordre a l’obtenció dels objectius de la colla.

Estatuts

Es poden descarregar clicant aquí.

Composició dels òrgans de govern i organigrama

Es pot visualitzar visitant la pàgina d’organització interna de la Colla.

GESTIÓ ECONÒMICA, PRESSUPOSTÀRIA I PATRIMONIAL

Pla anual d’activitats

El pla anual d’activitats es pot visualitzar al calendari de la colla.

Comptes anuals

(pendent)

Retribució dels òrgans de direcció

Tots els òrgans de direcció exerceixen les seves funcions de forma voluntària i sense retribució.

Inventari del patrimoni

La Colla Castellera Esperxats de l’Estany no disposem de patrimoni.

GESTIÓ ADMINISTRATIVA

Contractes

L’organ responsable de l’entitat en matèria de contractació és algun dels càrrecs electes de la junta directiva, preferentment i en aquest ordre: president, secretària i tresorera.